Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 về việc quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017, bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 về Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 về Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2017 và thay thế Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2017.

 
 

TTTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND quy định quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017.

 
 

TTĐT - Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021​ được UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - Ngày 17/2/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/3/2017 và thay thế Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh.