Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017 và thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh; bãi bỏ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND quy định trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2017 và thay thế Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/9/2017 và thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2017 và thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về Quy định  phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017 và thay thế Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về việc thực hiện một số nội dung về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017 và bãi bỏ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2017; bãi bỏ Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 và Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.