Thông tin tuyên truyền - Chế độ - Chính sách mới
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2017.

 
 
TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý một số loại phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.​

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND quy định mức chi cho các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương.