Thông tin tuyên truyền - Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn năm 2017-2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hànhQuyết định số 47/2016/QĐ-UBNDvề việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về phí, lệ phí. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

 
 

TTĐT -  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-UBNDvề việc Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND về việc việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016 (lần 2).

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 433/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.