Thông tin tuyên truyền - Ngày pháp luật - Phổ biến pháp luật
 

TTĐT- UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

 
 

TTĐT - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo một số điểm mới cần lưu ý trong vi phạm và xử phạt lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhằm giúp tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin, thực hiện đúng quy định của pháp luật để tránh bị xử phạt.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 quy định định mức vật tư kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND về việc việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016 (lần 2).

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 433/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý (quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh.