There are no items to show in this view of the "Chủ Đề" list.
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Chủ Đề" list.

<script>
function ChangeDiscussionMessage()
{

  var a = document.getElementsByTagName("TD")
  for (var i=0;i<a.length;i++)
  {
    if (a[i].className=="ms-vb")
    {
      if (a[i].innerText.indexOf("There are no items to show in this view")>-1)
      {
         a[i].innerHTML = "Chưa có chủ đề.";
      }
    }
  }
}

_spBodyOnLoadFunctionNames.push("ChangeDiscussionMessage")

</script>

  
  
  
There are no items to show in this view of the "Chủ Đề" list.
Thông tin Khách mời
Giáo sư, viện sĩ Châu Văn Minh

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch.

 
Số lượng câu hỏi tiếp nhận:
0