Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 12/04/2022, 19:00
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/04/2022 | Yến Nhi

TTĐT - ​Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh.

Cụ thể, sửa đổi Điều 5 về điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Trách nhiệm điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước: Các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Văn hóa Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện điều tra, lập báo cáo tình hình sử dụng nước của ngành, lĩnh vực gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tổng hợp kết quả điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên các lưu vực sông nội tỉnh, trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Sửa đổi Điều 6 về quan trắc tài nguyên nước. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, duy trì, nâng cấp hệ thống mạng lưới quan trắc tài nguyên nước của địa phương. Đồng thời có trách nhiệm tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn việc kết nối, truyền dữ liệu vào hệ thống giám sát ở địa phương đối với các cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước do UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công trình khai thác tài nguyên nước thuộc diện phải xin phép có trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và duy trì hoạt động của thiết bị đo đạc, quan trắc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước; kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệu thường xuyên, liên tục và định kỳ vào hệ thống giám sát theo quy định; lưu trữ, cung cấp thông tin, dữ liệu khai thác, sử dụng tài nguyên nước của mình để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT.

Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 13: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất có thời hạn là năm (05) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là ba (03) năm.

Sửa đổi Điều 14 về gia hạn giấy phép. Việc gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP.

Sửa đổi Điều 16 về trường hợp thành lập hội đồng thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia đối với hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước.

Sửa đổi Điều 23 bỏ cụm từ "xả nước thải vào nguồn nước".

Sửa đổi Điều 24 bỏ cụm từ "xả nước thải vào nguồn nước".

Đồng thời bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh gồm: Điều 10; Khoản 2 Điều 12; Điểm đ, e Khoản 1 Điều 15; Điểm đ Khoản 2 Điều 15; Điều 21; Điểm a Khoản 16 Điều 33.

Tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định​ tại đây.​

Lượt người xem:  Views:   162
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện