Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 07/08/2018, 16:00
Bình Dương quyết tâm đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2018 | Đoan Trang

TTĐT - ​Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Đề án). Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Minh Thủy (ảnh) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Đề án.

Cổng TTĐT: Xin bà cho biết sự cần thiết của công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, đặc biệt là Đề án mà Tỉnh ủy vừa triển khai thực hiện?

Bà Nguyễn Minh Thủy: Trong những năm qua, Tỉnh ủy Bình Dương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh. Quá trình sắp xếp, hoàn thiện, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền địa phương đã góp phần thay đổi diện mạo nền hành chính của tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, thực trạng về tổ chức bộ máy của một số cơ quan trong tỉnh còn cồng kềnh; cơ cấu tổ chức bên trong vẫn chưa thực sự tinh gọn; một số cơ quan, đơn vị còn chồng chéo về nhiệm vụ; tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng trong quản lý, bỏ sót nhiệm vụ còn diễn ra ở một số nơi.

Mặt khác, việc đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) thời gian qua cũng đã góp phần phát triển nền hành chính công vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC trong tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý biên chế chưa thực sự gắn với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc; chưa khắc phục được tình trạng "vừa thừa, vừa thiếu" biên chế trong các cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, tổng số biên chế có xu hướng tăng lên nhưng vẫn có nơi còn tình trạng không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; số lượng người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ cao, làm giảm nguồn chi cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, trong nhiều năm qua, tốc độ đô thị hóa của Bình Dương diễn ra rất nhanh, kèm theo đó là số lượng người nh​ập cư ngày càng nhiều, tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý nhà nước như các vấn đề về đảm bảo an sinh, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một yêu cầu bức thiết.

Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tố chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã tạo thuận lợi để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU và cụ thể hơn là Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Cổng TTĐT: Xin bà cho biết rõ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đề án?

Bà Nguyễn Minh Thủy: Đề án đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

* Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế đồng bộ, gọn nhẹ, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ CB, CC, VC trong tỉnh; giảm chi thường xuyên, tích cực góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC để từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ; thu hút, lựa chọn người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của tỉnh; đáp ứng nhanh yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho CB, CC,VC và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; đảm bảo quyền lợi, chế độ, chính sách cho CB, CC, VC thuộc diện tinh giản, sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

* Các nhiệm vụ trọng tâm:

- Giải thể: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; văn phòng các ban Đảng và tổ chức chính trị - xã hội; Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Thủ Dầu Một; Trạm chăn nuôi thú y; Trạm trồng trọt, bảo vệ thực vật; Trạm khuyến nông cấp huyện.

- Hợp nhất, sáp nhập: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình Bình Dương và Báo Bình Dương; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; các phòng, ban của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và  đơn vị sự nghiệp, khối nhà nước cấp tỉnh.

- Thực hiện thí điểm: Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện; văn phòng chung của cấp ủy và HĐND - UBND cấp huyện; hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ cấp huyện, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) và Thanh tra cấp huyện, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và đoàn thể cấp huyện.

- Thực hiện kiêm nhiệm chức danh: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy kiêm Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh…

- Thực hiện văn phòng phục vụ chung các ban Đảng, các đoàn thể cấp tỉnh; cơ quan MTTQ huyện phục vụ chung cho Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện (trừ Liên đoàn Lao động).

- Giảm số lượng cấp ủy, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã và các chức danh ở ấp, khu phố.

- Sắp xếp các tổ chức hội.

- Thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021.

Cổng TTĐT: Vậy việc hợp nhất, sáp nhập tổ chức, cơ quan, đơn vị và lãnh đạo kiêm nhiệm nhiều chức danh có những thuận lợi và khó khăn như thế nào, thưa bà?

Bà Nguyễn Minh Thủy: Việc thực hiện Đề án bước đầu có một số thuận lợi như sau:

- Đề án được xây dựng trên các cơ sở chính trị vững chắc, cụ thể là: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả....

- Đề án đã khẳng định được sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với xu thế tất yếu chung của cả nước.

- Tập thể các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thể hiện quyết tâm chính trị cao, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án cũng sẽ có một số khó khăn như:

- Về cơ sở pháp lý: Một số vấn đề cụ thể chưa có quy định và hướng dẫn của Trung ương; một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy chưa thay đổi kịp với tình hình thực tiễn.

- Về tư tưởng cán bộ, đảng viên: Không ít cán bộ, đảng viên ngại đổi mới, có tư tưởng trì trệ, biểu hiện cản trở, gây khó khăn trong quá trình sắp xếp,... Sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiều CB, CC, VC chưa kịp thích ứng với công việc và nhiệm vụ mới do sự thay đổi phương thức làm việc, hoạt động chưa đi vào nề nếp.

Cổng TTĐT: Thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, đến hết năm 2020 sẽ có một số lượng lớn CB, CC, VC thuộc diện tinh giản. Trong khi khối lượng công việc không ngừng tăng lên để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp thì số lượng CB, CC, VC làm việc lại giảm đi, vậy tỉnh sẽ có những giải pháp như thế nào để CB, CC, VC hoàn thành tốt công việc được giao, thưa bà?

Bà Nguyễn Minh Thủy: Bình Dương đang trên đà phát triển kinh tế - xã hội khá tốt, trong thời gian tới, khối lượng công việc của tỉnh ngày càng tăng thêm, sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện tinh giản biên chế. Tuy nhiên, việc thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án, không phải chỉ để giảm về số lượng CB, CC, VC mà thông qua hoạt động tinh giản để bổ sung, thu hút được nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn cao vào làm việc trong hệ thống chính trị các cấp. Để thực hiện được vấn đề này, Đề án tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC; triển khai tốt các khâu trong công tác cán bộ như: Đẩy mạnh đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng; tăng cường công tác đánh giá đa chiều về chất lượng đội ngũ CB, CC, VC góp phần nâng cao năng lực, khả năng thích ứng của đội ngũ CB, CC, VC trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Kèm theo đó, tỉnh cũng sẽ có những chính sách cụ thể để khuyến khích, tạo động lực cho CB, CC, VC thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm chức danh; chính sách hỗ trợ để người lao động yên tâm làm việc; tăng mức khoán hoạt động thường xuyên để tăng thu nhập cho CB, CC, VC,…

Cổng TTĐT: Thực hiện tinh giản biên chế, một số tỉnh, thành đã có những chế độ, chính sách cho những đối tượng tinh giản. Vậy, Bình Dương sẽ có những chế độ, chính sách hỗ trợ gì cho những người thuộc diện tinh giản biên chế, thưa bà?

Bà Nguyễn Minh Thủy: Cũng như một số tỉnh, thành khác trong nước, Bình Dương đang xây dựng chính sách cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ CB, CC, VC và người lao động thuộc diện tinh giản biên chế. Dự thảo chính sách được xây dựng công phu, xem xét cân nhắc nhiều mặt, lấy ý kiến đóng góp từ nhiều cơ quan, đơn vị liên quan, nhằm đảm bảo các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách cán bộ, đồng thời tạo điều kiện hưởng chính sách phù hợp nhất đối với CB, CC, VC phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.  

Xin cảm ơn bà!​

Lượt người xem:  Views:   2835
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tin nổi bật( time )

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Email

Từ khóa

LuongCoSo

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

Tiền nhuận bút

Tin mới nhất

AverageRating0

RatingCount0

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện