Thống Kê Số Liệu

headerThống kê chung

Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
18
16
3
13
Thống kê Đúng hạn Trễ hạn
Số câu hỏi đã trả lời 3 0
Số câu hỏi chưa trả lời 9 4

headerThống kê theo đơn vị

Tên đơn vị Thống Kê
Ban biên tập Cổng TTĐT
 • Tổng số câu hỏi: 5
 • Tổng số câu hỏi Chưa trả lời: 5
 • Tổng số câu hỏi Đã tiếp nhận: 0
 • Tổng số câu hỏi Đã trả lời: 0
 • Tổng số đúng hạn: 5
 • Tổng số trễ hạn: 0
Sở Nội Vụ
 • Tổng số câu hỏi: 4
 • Tổng số câu hỏi Chưa trả lời: 3
 • Tổng số câu hỏi Đã tiếp nhận: 0
 • Tổng số câu hỏi Đã trả lời: 1
 • Tổng số đúng hạn: 4
 • Tổng số trễ hạn: 0
Trung tâm trợ giúp pháp lý
 • Tổng số câu hỏi: 2
 • Tổng số câu hỏi Chưa trả lời: 2
 • Tổng số câu hỏi Đã tiếp nhận: 0
 • Tổng số câu hỏi Đã trả lời: 0
 • Tổng số đúng hạn: 2
 • Tổng số trễ hạn: 0
Sở Tài nguyên - Môi trường
 • Tổng số câu hỏi: 2
 • Tổng số câu hỏi Chưa trả lời: 1
 • Tổng số câu hỏi Đã tiếp nhận: 0
 • Tổng số câu hỏi Đã trả lời: 1
 • Tổng số đúng hạn: 2
 • Tổng số trễ hạn: 0
Sở Xây dựng
 • Tổng số câu hỏi: 1
 • Tổng số câu hỏi Chưa trả lời: 0
 • Tổng số câu hỏi Đã tiếp nhận: 0
 • Tổng số câu hỏi Đã trả lời: 1
 • Tổng số đúng hạn: 1
 • Tổng số trễ hạn: 0
Ban Quản lý các KCN tỉnh
 • Tổng số câu hỏi: 1
 • Tổng số câu hỏi Chưa trả lời: 1
 • Tổng số câu hỏi Đã tiếp nhận: 0
 • Tổng số câu hỏi Đã trả lời: 0
 • Tổng số đúng hạn: 1
 • Tổng số trễ hạn: 0
Sở Công Thương
 • Tổng số câu hỏi: 1
 • Tổng số câu hỏi Chưa trả lời: 1
 • Tổng số câu hỏi Đã tiếp nhận: 0
 • Tổng số câu hỏi Đã trả lời: 0
 • Tổng số đúng hạn: 1
 • Tổng số trễ hạn: 0