Thông báo - Báo cáo - Thư mời
52/GM-UBND  (19/05/2020 )
​Dự Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 20 
Tài liệu đính kèm:
Một số văn bản khác