Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
19/05/2023  
Ngày kết thúc:
17/06/2023  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự  toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự  toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý