Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc và kinh phí tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
10/02/2023  
Ngày kết thúc:
11/03/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc và kinh phí tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng  xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc và kinh phí tổ chức hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng  xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý