Văn Bản Dự Thảo
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi cho công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình  
Ngày bắt đầu:
04/01/2023  
Ngày kết thúc:
02/02/2023  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi cho công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thi tuyển

chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ chi cho công tác tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi, xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; thi tuyển

chức danh lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý