Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
11/05/2022  
Ngày kết thúc:
10/06/2022  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

- Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý