Văn Bản Dự Thảo
Quy định về số lượng, chế độ, chính sách hỗ trợ đối với Công an viên thường trực bán chuyên trách ở xã và Công an viên phụ trách ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
24/04/2021  
Ngày kết thúc:
23/05/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định về số lượng, chế độ, chính sách hỗ trợ đối với Công an viên thường trực bán chuyên trách ở xã và Công an viên phụ trách ấp

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

- Báo cáo tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, giai đoạn 2016 - 2020.
- Báo cáo đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về số lượng, mức phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
- Đề cương dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về số lượng, mức phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý