Văn Bản Dự Thảo
Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 
Ngày bắt đầu:
20/05/2020  
Ngày kết thúc:
19/06/2020  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025

 
Nội dung:

​- Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dươnggiai đoạn 2021-2025;

- Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 12/2015/QĐ-HĐND ngày 21/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Báo cáo Đánh giá tác động về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn
tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025;

- Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết kèm theo.

 
Danh sách Góp ý