Văn Bản Dự Thảo
Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
09/08/2019  
Ngày kết thúc:
07/09/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

TỜ TRÌNH: Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

BÁO CÁO: Kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND và Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND;

BÁO CÁO: Đánh giá tác động chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện, sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND và Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND;

NGHỊ QUYẾT: Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Danh sách Góp ý