Văn Bản Dự Thảo
Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020 
Ngày bắt đầu:
24/05/2019  
Ngày kết thúc:
23/06/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020

 
Nội dung:

​Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý