Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
23/05/2019  
Ngày kết thúc:
22/06/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Quy định mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​- Báo cáo tổng kết việc thực hiện quyết định số 142/2004/QĐ-UBND ngày 22/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng.

- Báo cáo đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Đề cương dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
Danh sách Góp ý