Văn Bản Dự Thảo
Chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
23/01/2019  
Ngày kết thúc:
23/02/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​Chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Nội dung:

​Chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung gồm:

- Tờ trình: Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh về chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Báo cáo: Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình: Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh về chính sách  hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 
Danh sách Góp ý