Văn Bản Dự Thảo
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Ngày bắt đầu:
17/12/2018  
Ngày kết thúc:
16/01/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
Nội dung:

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 
Tài liệu đính kèm:
Danh sách Góp ý