Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 
Ngày bắt đầu:
05/10/2018  
Ngày kết thúc:
05/11/2018  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Ban hành ​Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

 
Nội dung:
Nghị quyết ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương​

 
Danh sách Góp ý