Văn Bản Dự Thảo
Ban hành Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
20/09/2018  
Ngày kết thúc:
20/10/2018  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung:

​Ban hành Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương​. Nội dung dự thảo, gồm:

- Tờ trình;

- Quyết định;

- Phương an giá.

 
Danh sách Góp ý