Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 29/05/2020, 18:00
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/05/2020 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/03/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 03/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh; tăng cường phát triển kinh tế, đẩy nhanh công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc; bảo tồn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa mới; xây dựng nguồn nhân lực cán bộ là dân tộc thiểu số và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan dân tộc; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân" và "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ", nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật; xây dựng các biện pháp phòng ngừa, chủ động đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất ổn định chính trị, xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép trong kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện. Đồng thời, hàng năm (trước ngày 10/12) báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh).

Kế hoạch ​

 

Lượt người xem:  Views:   1346
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành