Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Trợ cấp thôi việc
Người gửi: Công ty TOMBOW VIET NAM LTD. Ngày gửi: 6/11/2017 10:00:31 AM
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương Số lượt người xem: 644
Nội dung:
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 14 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động: “3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó, thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;” Như vậy, căn cứ theo quy định trên, nếu công ty chi trả cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật trong thời gian thử việc của người lao động thì Công ty sẽ không phải trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp đó. Cách hiểu của chúng tôi như vậy có đúng hay không?
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 6/11/2017 10:08:42 AM
Trả lời:
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó: Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, trong thời gian thử việc Công ty đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật thì khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thời gian thử việc không tính vào thời gian làm việc để trả trợ cấp thôi việc.
Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp