Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chương trình đào tạo nhân lực
Người gửi: Công ty VJCC Ngày gửi: 6/11/2017 09:54:56 AM
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo Số lượt người xem: 727
Nội dung:
Tỉnh Bình Dương đang tiến hành những chương trình đào tạo, tập huấn thế nào nhằm tạo ra nguồn nhân lực kinh tế, nhân sự công nghiệp, nhà quản lý kinh doanh ?
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 6/11/2017 10:07:10 AM
Trả lời:
Sở Nội vụ trả lời như sau:

Tỉnh Bình Dương đang tiến hành những chương trình đào tạo, tập huấn thế nào nhằm tạo ra nguồn nhân lực kinh tế, nhân sự công nghiệp, nhà quản lý kinh doanh.

            Giai đoạn 2016 - 2020, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình số 20-CTr/TU ngày 09/8/2016 về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học – kỹ thuật và độ ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tỉnh trong giai đoạn mới.

            Mục tiêu chung của Chương trình này là: Xây dựng nguồn nhân lực với số lượng và cơ cấu ngành nghề hợp lý, phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa. Thay đổi cơ bản chất lượng lao động trên cơ sở tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

            Thực hiện Chương trình này, UBND tỉnh đã giao cho một số sở, ngành triển khai xây dựng các đề án, kế hoạch gồm:

            - Đề án đảm bảo nguồn lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

- Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ làm công tác khoa học khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Các đề án đảm bảo nguồn nhân lực y tế, giáo dục – đào tạo, công nghệ thông tin.

            - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức một số ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

            Tỉnh đã ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để nơi này hỗ trợ cho tỉnh trên các hoạt động:

- Đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao của tỉnh trên những lĩnh vực như: Quản lý đô thị, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ hóa - thực phẩm, công nghệ vật liệu, điện - điện tử, cơ khí…

            - Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa 3 nhà: Nhà khoa học – Nhà quản lý – Nhà doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả mô hình hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

            - Xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm của tỉnh…


Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan trả lời

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi Đáp Doanh Nghiệp