Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo khi sắp xếp bộ máy
Người gửi: Nguyễn Duy Sang Ngày gửi: 9/4/2019 09:04:44 AM
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương Số lượt người xem: 301
Nội dung:

Xin cho tôi hỏi về chế độ bảo lưu phụ cấp chức vụ khi thực hiện sắp xếp tinh gọn theo Đề án 711. Cảm ơn.

Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 8/5/2019 10:46:40 AM
Trả lời:

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

Chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Tỉnh ủy Bình Dương sẽ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế đồng bộ, gọn nhẹ, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; giảm chi thường xuyên, tích cực góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ sẽ được hưởng chính sách sau: “Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng”.

Trên đây là trả lời của Sở Nội vụ về phụ cấp chức vụ khi thực hiện Đề án 711.

Tệp đính kèm:
660SoNV_phucap.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân