Open

Tiêu đề

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Email Biên tập

Email Ban hành

Giới tính

Câu hỏi thường gặp

Không hiển thị

Xem nhiều nhất

Họ và tên

Ngày gửi

Ngày trả lời

Người trả lời

Người ban hành

Nội dung

Trả lời

Cơ quan ban hành

Trạng thái

Ý kiến phê duyệt

Link

Lĩnh vực

Số ngày quy định

Lịch sử

HanTraLoi

QuaHan

Trạng thái 'Đã trả lời'

Approval Status

Attachments

Content Type: Hỏi đáp
Created at by
Last modified at by
Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Nhiệm vụ chức danh Tài chính - Kế toán cấp xã
Người gửi: Nguyễn Thanh Trà Ngày gửi: 13/2/2019 14:45:31 PM
Lĩnh vực: Khác Số lượt người xem: 240
Nội dung:

Thực hiện đề án 711 của Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tôi là một công chức cấp xã được thực hiện đề án giao cho chức danh Tài chính - TMDV, KHCN, TTCN, HTX.

Như vậy chức danh công chức tài chính - kế toán cấp xã trước đây được tách ra:

1. Tài chính - TMDV, KHCN, TTCN, HTX.

2. Kế toán.

Vậy xin cho tôi hỏi chức danh tài chính - TMDV, KHCN, TTCN, HTX theo đề án của Tỉnh ủy Bình Dương là bao gồm thực hiện những nhiệm vụ gì tại đơn vị cấp xã?


Thông tin phản hồi
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 28/2/2019 10:25:58 AM
Trả lời:

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về tiêu chuẩn, chức danh công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương theo đó quy định nhiệm vụ cụ thể đối với công chức Tài chính - kế toán cấp xã như sau:

“1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyển hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã.

b) Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

c) Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,...) theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhản dân cấp xã theo quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao”

Thực hiện Quyết định số 711-QĐ/TU ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Tỉnh ủy Bỉnh Dương phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, khóa XII, theo đó quy định chức danh công chức tài chính kế toán - thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ, hợp tác xã.

Như vậy, theo Quyết định 711-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Dương, ngoài chức danh Kế toán cấp xã, công chức Tài chính - TMDV, CN, TTCN, KHCN, HTX làm các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với công chức kế toán cấp xã xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn cấp xã.

- Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; phối hợp công chức kế toán quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

- Phụ trách công tác thương mại dịch vụ, CN-TTCN-KHCN, HTX trên địa bàn theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trên đây là ý kiến của Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của công dân về nhiệm vụ chức danh tài chính cấp xã.

Tệp đính kèm:
745SoNV_tckt.pdf
Hỏi Đáp - Người Dân