Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 11/09/2020, 12:00
Nâng cao chất lượng công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/09/2020 | Đoan Trang

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị".

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW cho cán bộ, Đảng viên gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sự nghiệp đổi mới của đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Song song đó, đưa việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là một trong những nội dung chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở Đảng. Tăng cường số lượng sách lý luận, chính trị phù hợp với lĩnh vực công tác, nhu cầu, đặc điểm của các địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường các loại sách điện tử đảm bảo tính thiết thực, tiện dụng; chú trọng công tác quản lý, kiểm tra việc khai thác, sử dụng sách lý luận, chính trị được đầu tư, trang bị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt quan tâm việc đầu tư, trang bị sách lý luận, chính trị trong hệ thống thư viện, các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân, nhất là công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp.​

Tải về Văn bản ​​

Lượt người xem:  Views:   539
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành