Tin chỉ đạo điều hành
 

TTĐT - UBND tỉnh​ thông báo Chương trình làm việc tháng 8/2020 của UBND tỉnh.

 
 

​TTĐT - Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ t​​​hông (THPT) năm 2020 ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ THPT năm 2020 tại tỉnh Bình Dương.

 

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh chỉ đ​ạo triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 và Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 08/6/2020.

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm N​gày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này thay thế Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 15/5 /2015 về việc ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 
 

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo việc thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nguồn vốn ngân sách nhà nước.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 
 

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Tin liên quan
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Thực hiện tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lýThực hiện tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

​Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn ngạch và tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước theo các văn bản quy định của Trung ương và của tỉnh có liên quan; báo cáo kết quả rà soát của cơ quan, đơn vị và giải trình đối với các trường hợp chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc tiêu chuẩn ngạch công chức, báo cáo cấp ủy cùng cấp xử lý theo thẩm quyền theo hướng dẫn tại Thông báo kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Cơ quan, đơn vị có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng đối với những trường hợp thiếu bồi dưỡng quản lý nhà nước, bồi dưỡng quản lý nhà nước chuyên ngành, lý luận chính trị. Đối với tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học thì cá nhân cán bộ công chức sắp xếp thời gian tự học và hoàn chỉnh tiêu chuẩn theo quy định. Trong thời gian công chức chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định thì cơ quan, đơn vị không cử dự thi nâng ngạch, không thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Đối với những trường hợp chưa đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì phải khẩn trương bổ sung, hoàn thiện trước ngày 30/6/2020. Sau thời hạn này mà công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vẫn chưa đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc tiêu chuẩn ngạch công chức thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền thu hồi quyết định bổ nhiệm hoặc thực hiện thủ tục miễn nhiệm theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả rà soát và kế hoạch thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/02/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.


2/5/2020 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếttiêu chuẩn, ngạch, chức danh, lãnh đạo, quản lýThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
439.00
0
0.00
0
Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình "4 lớp"Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình "4 lớp"

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình "4 lớp".

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh theo mô hình "4 lớp" (1. Lực lượng tại chỗ; 2. Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; 3. Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ; 4. Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia) theo như đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1552/BTTTT-CATTT ngày 28/04/2020, hoàn thành trước ngày 30/09/2020; thực hiện cử đầu mối và báo cáo định kỳ cho Bộ Thông tin và Truyền thông; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

​​​Văn bản ​

5/14/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtan toàn, thông tin, hệ thống, thông tin, mô hình, 4 lớp83-dam-bao-an-toan-thong-tin-cho-he-thong-thong-tin-theo-mo-hinh-4-lopThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
166.00
121,000
0.00
121000
0
Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình DươngThi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

​TTĐT- Thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Theo đó, số lượng cần tuyển là 01 người.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch được duyệt hàng năm của chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, có nhu cầu, nguyện vọng tham gia dự tuyển, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng đăng ký dự tuyển phải đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sở hoặc tương đương trở lên.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tổ chức thi tuyển: 03 tháng.

Hạn chót nhận hồ sơ dự tuyển vào ngày 24/4/2018.

Dự kiến kỳ thi diễn ra vào ngày 29/5/2018.

Nội dung thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển…; nội dung thi trình bày đề án: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của vị trí chức danh cần tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự buổi thi trình bày đề án…

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển thực hiện công tác tổ chức thi tuyển theo quy định.

4/17/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtSở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương147-thi-tuyen-chuc-danh-pho-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
121,000
0.00
121000
0
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. 

Theo đó, Đoàn kiểm tra gồm lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và một số sở, ban, ngành có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính và việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Hình thức kiểm tra gồm: Kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch; kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và kiểm tra đột xuất.

Đoàn sẽ kiểm tra chung công tác CCHC tại 12 cơ quan, đơn vị; kiểm tra chuyên đề ISO hành chính trực tiếp tại 18 cơ quan, đơn vị; kiểm tra chuyên đề ISO hành chính qua hồ sơ, báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ của 8 cơ quan, đơn vị.

3/29/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcải cách hành chính 2018, CCHC 201872-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
229.00
121,000
0.30
121000
27,745,300
Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.​

​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương; Công an tỉnh và các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y; nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả heo và Cúm gia cầm; chủ động giám sát tình hình dịch bệnh động vật và kiểm soát, xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi trong trường hợp xảy ra dịch bệnh; tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung và khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng, Tai xanh, Dịch tả heo cổ điển, Dịch tả heo Châu Phi và Cúm gia cầm thông qua các phương tiện truyền thông, các tổ chức đoàn thể và các hình thức khác như tờ rơi, băng rôn và pa-nô, áp phích...

Kế hoạch​ ​

11/29/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhòng chống, dịch bệnh, gia súc, gia cầm, 2019208-phong-chong-dich-benh-gia-suc-gia-cam-tren-dia-ban-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
292.00
121,000
0.00
121000
35,332,000
/PublishingImages/2018-12/Benhgiasuc.mp3
Chương trình làm việc tháng 8/2020 của UBND tỉnh Bình DươngNewChương trình làm việc tháng 8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh​ thông báo Chương trình làm việc tháng 8/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ V (24 – 28/8/2020), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2020; quy chế tổ chức hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương; báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021. ​​

​Thông báo​

8/6/2020 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtChương trình, làm việc, tháng 8/2020, UBND tỉnh613-chuong-trinh-lam-viec-thang-8-2020-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
98.00
121,000
0.00
121000
0
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnhBáo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và điều chỉnh Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh.

​Theo đó, các đơn vị, tổ chức đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị; trong đó, đánh giá kết quả của ngành, địa phương mình trong việc triển khai Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 20/01/2020 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông báo số 831-TB/TU ngày 29/4/2020 về Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 – Khóa X (mở rộng); tác động của dịch bệnh Covid-19 trên từng ngành, lĩnh vực; đánh giá kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả cuối năm 2020 về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu được giao tại Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh, đánh giá những việc làm được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của đơn vị.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm công tác quản lý, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nêu rõ những kết quả nổi bật, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Các đơn vị gửi báo cáo về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chậm nhất vào ngày 11/6/2020; đồng thời gửi file báo cáo về các địa chỉ sau:

tonghopvpub@binhduong.gov.vn; binhduong@gso.gov.vn; tonghopskh@binhduong.gov.vn.

Căn cứ vào Chương trình làm việc năm 2020 của UBND tỉnh, các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thống nhất nội dung đăng ký điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trình các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020. Các đơn vị gửi nội dung đăng ký về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 29/5/2020, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ: tonghopvpub@binhduong.gov.vn.​

Văn bản ​​

5/22/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtBáo cáo, sơ kết, 6 tháng, đầu năm, điều chỉnh, Chương trình, cuối năm, UBND tỉnh895-bao-cao-so-ket-cong-tac-6-thang-dau-nam-va-dieu-chinh-chuong-trinh-lam-viec-6-thang-cuoi-nam-2020-cua-ubnd-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
424.00
121,000
0.00
121000
0
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 9-2014 của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnhThông báo lịch tiếp công dân tháng 9-2014 của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh
   TTĐT - Ngày 12-9, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 51/TB-HĐND về hoạt động tiếp công dân của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh).
 
Theo đó, tại địa điểm tiếp công dân - UBND thành phố Thủ Dầu Một, đại biểu HĐND tỉnh Phạm Văn Minh, Đoàn Ngọc Như Tâm tiếp công dân vào lúc 08 giờ 00, ngày 23/9/2014.
    
Tại điểm tiếp công dân - UBND thị xã Thuận An, đại biểu Lê Văn Đàn, Nguyễn Tầm Dương, Nguyễn Trường Nhật Phượng tiếp công dân vào lúc 08 giờ 00, ngày 23/9/2014.
  
Tại điểm tiếp công dân - UBND thị xã Dĩ An, đại biểu Nguyễn Văn Lộc, Trần Văn Tân, Nguyễn Bích Thuận tiếp công dân vào lúc 08 giờ 00, ngày 25/9/2014.
 
    
Ngày 16/9/2014, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Mai Thị Dung, Nguyễn Trường Nhật Phượng, Trần Thị Minh Hạnh đã tiếp công dân.
 
Hoài Hương
 
   
 
9/17/2014 12:11 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết1951-Thong-bao-lich-tiep-cong-dan-thang-9-2014-cua-HDND-tinh-va-dai-bieu-HDND-tinhThông tin chỉ đạo, điều hành
Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Theo đó,  Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về hóa chất, tiền chất công nghiệp; biên soạn, xây dựng tài liệu tuyên truyền về an toàn hóa chất; tăng cường quản lý các hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất công nghiệp và hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn theo quy định; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực tập phương án ứng phó sự cố hóa chất do cháy, nổ, phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng tại cơ sở; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hóa chất của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra lĩnh vực hóa chất cho cán bộ địa phương…

Các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hóa chất; tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động hóa chất nhất là các hóa chất nguy hiểm, độc hại; đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ và sử dụng hóa chất. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất; đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy, nổ, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra; định kỳ thực hành diễn tập ứng phó sự cố hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất quy mô lớn (có thể tổ chức riêng hoặc kết hợp với hoạt động diễn tập khác)…

Trước ngày 15/01 hàng năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.​

Chỉ thị ​​

7/23/2019 8:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếthóa chất488-tang-cuong-quan-ly-hoa-chat-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
499.00
121,000
0.00
121000
60,379,000
/PublishingImages/2019-07/Sound tin 15- tang cuong quan ly hoa chat.mp3
Chương trình làm việc tháng 8/2018 của UBND tỉnh Bình DươngChương trình làm việc tháng 8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo​ về Chương trình làm việc tháng 8/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong tuần thứ III (13 – 17/8/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua tình hình chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Trong tuần thứ IV (20 – 24/8/2018), UBND tỉnh sẽ thông qua báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2018; quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực kinh tế  - xã hội và quốc ​phòng - an ninh.​

8/2/2018 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchương trình làm việc,  UBND tỉnh, tháng 8/2018612-chuong-trinh-lam-viec-thang-8-2018-cua-ubnd-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
146.00
121,000
0.00
121000
17,666,000
Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Toàn dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền miệng truyền thống trực tiếp; kết hp phương pháp truyền thống với khoa học công nghệ để tuyên truyn bng hình ảnh, bảng hiệu cảnh báo, phim phóng sự, video clip trực quan, sinh động, thu hút được nhân dân với tổ chức các buổi hội họp kết hp phát tờ rơi tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, sản xuất phim phóng sự, tài liệu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm đăng tải, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng, tăng tần suất thông tin về công tác phòng, chống tội phạm nhằm định hướng dư luận, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kết hợp kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các trang mạng xã hội.

Các đơn vị thực hiện tuyên truyền thường xuyên đến hết năm 2020 tại các xã, phường, thị trấn của 09 huyện, thị xã, thành phố.

Kế hoạch​ 

 

3/18/2020 8:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiết tội phạm, tệ nạ xã hội,phong trào, bảo vệ, an ninh, Tổ quốc 432-toan-dan-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quocThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
314.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-03/tin 6- toan dan tham gia pc tnxh.mp3
Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2020Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2020

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2020.​

​Theo đó, để chủ động phòng, chống hạn, nhiễm mặn và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do nắng hạn, thiếu nước gây ra, UBND  tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án Ứng phó với hạn hán, khô hạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 26/9/2018.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi lập kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống hạn, nhiễm mặn và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm 2020; chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước, kịp thời điều chỉnh phương án phòng, chống hạn, xâm nhập mặn khi nguồn nước thiếu hụt, lưu ý sắp xếp thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, nông nghiệp; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức, tăng cường tổ, đội quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cộng đồng dân cư nơi có rừng. Tập trung chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các phương án của các đơn vị quản lý rừng và phương án phối hợp trong công tác chữa cháy rừng với các đơn vị, địa phương nơi có rừng...

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương chủ động lập kế hoạch, phương án phòng, chống hạn, nhiễm mặn cụ thể cho từng vùng, từng công trình, tăng cường các biện pháp bổ sung nguồn nước sinh hoạt, sản xuất; khẩn trương tổ chức xây dựng phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, trong đó có xét đến biện pháp điều chỉnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các giải pháp đồng bộ khác nhằm đảm bảo sản xuất có hiệu quả, duy trì và nâng cao thu nhập cho người dân; tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng nước tiết kiệm, chống rò rỉ làm thất thoát nguồn nước, giữ vệ sinh nguồn nước nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm nguồn nước trong mùa khô; tổ chức phát quang, vệ sinh vườn cây, chủ động phòng, chống cháy trong vườn nhà, vườn cây công nghiệp...Các trạm bơm: Cần có kế hoạch nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để nâng cao hiệu quả phục vụ, giảm chi phí bơm tưới; phối hợp chặt chẽ với Điện lực, theo dõi sát lịch cúp điện để có kế hoạch vận hành bơm tưới cho phù hợp, đảm bảo cung cấp nước tưới cho cây trồng. Các hệ thống đê bao: Quản lý, vận hành điều tiết các cống dưới đê bao hợp lý để vừa đảm bảo phòng, chống xâm nhập mặn, vừa đảm bảo nước tưới phục vụ cây trồng.​..

Các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này, đồng thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương, địa chỉ: số 89, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, thành phố.Thủ Dầu Một).​

Chỉ thị ​

11/19/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết hạn, nhiễm mặn, cháy rừng, mùa khô, năm 2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
670.00
0
0.00
0
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnhTăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉa đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2508-CV/TU ngày 15/8/2018 và tình hình diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để tăng cường công tác kiểm soát, có biện pháp phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây; đồng thời tăng cường hoạt động truyền thông, tăng dung lượng, thời lượng, bố trí thời gian thích hợp để tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết; giám sát phát hiện và xử lý ổ dịch triệt để, khống chế không để dịch bùng phát ra cộng đồng; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh đúng quy định.​

Văn bản ​

9/12/2019 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtsốt xuất huyết 919-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-benh-sot-xuat-huyet-tren-dia-ban-tinThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
191.00
121,000
0.00
121000
23,111,000
Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2016 và tết Nguyên đán Bính ThânTổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2016 và tết Nguyên đán Bính Thân
​TTĐT - Ngày 10-12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc “Tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2016, tết Nguyên đán Bính Thân”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh tập trung tổ chức thực hiện tốt nội dung sau:
   
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch số 4057/KH-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh về dự trự hàng hóa bình ổn thị trường năm 2016 trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa, lượng hàng hóa dự trữ, tiến độ cung cấp hàng hóa phục vụ Tết.
  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn nông dân chăm sóc tốt các loại sinh vật cảnh, rau màu. Tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ, vận chuyển, tàng trữ thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, động vật hoang dã; chú trọng kiểm soát tại các chợ đầu mối, chợ buôn bán các mặt hàng nông sản thực phẩm, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng.
    
DSC_1205(2).jpg 
  
Tăng cường kiểm tra hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn
  
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; theo dõi tình hình thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để chi trả kịp thời các khoản lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước theo quy định trước tết Nguyên đán.
   
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh ngoại tệ, vàng trái pháp luật gây mất ổn định thị trường. Phối hợp chỉ đạo các ngân hàng thương mại đảm bảo cung ứng đầy đủ phương tiện thanh toán, phục vụ kịp thời nhu cầu của các tổ chức và nhân dân trên địa bàn.
   
Sở Giao thông - Vận tải điều hành tốt dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách tại các bến xe, không để xảy ra tình trạng tăng giá trái phép trong những ngày cao điểm; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại các trạm, bến xe, bến đỗ; đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu xe cho vận chuyển hàng hóa và hành khách thuận lợi, an toàn; xây dựng kế hoạch tăng chuyến -đảm bảo xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân.
   
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp thời và đúng người thụ hưởng. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, lực lượng vũ trang.
   
Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ thuốc, bố trí y, bác sĩ trực 24/24 để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Tăng cường kiểm tra về an toàn thực phẩm, chống sản xuất, buôn bán hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
   
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4175/KH-UBND ngày 23/11/2015 về tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Dương lịch 2016, tết Nguyên đán Bính Thân và chào mừng các ngày lễ lớn năm 2016 nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phù hợp với tập quán của địa phương và đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.
      
lam 4.JPG 

Tổ chức các hoạt động văn hóa đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân (Trong ảnh: Tham quan đường hoa nghệ thuật chào xuân Ất Mùi 2015. Ảnh: Quách Lắm)
  
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền thành quả của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như các hoạt động của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trên các mạng điện thoại cố định, điện thoại di động và Internet.
   
Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, vùng trọng yếu; đảm bảo giao thông thông suốt trước, trong và sau tết Nguyên đán, đặc biệt là dịp lễ Rằm tháng Giêng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
  
UBND cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2016, tết Nguyên đán.
   
Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể các cấp vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng các hoạt động chào mừng một cách chủ động, tích cực, phối hợp thực hiện tốt phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

12/14/2015 5:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtnăm mới, tết Nguyên đán, tỉnh Bình Dương2030-To-chuc-cac-hoat-dong-chao-mung-nam-moi-2016-va-tet-Nguyen-dan-Binh-ThanThông tin chỉ đạo, điều hành
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luậtHưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật

TTĐT - ​UBND tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019; tuyên truyền các Luật, Nghị quyết và một số nhiệm vụ trọng tâm trong cô​​ng tác phổ biến giáo dục pháp luật.

​Theo đó, ​các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019, c​ăn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực được giao quản lý và tình hình thực tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 (có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu được đăng tải trên website của Sở Tư pháp (https://stp.binhduong.gov.vn - paner Ngày pháp luật Việt Nam 9/11) từ ngày 15/9/2019; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; triển khai thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 10/10 đến ngày 10/11/2019.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp để phối hợp, tham mưu tháo gỡ kịp thời; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Văn bản ​


9/4/2019 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtHưởng ứng, Ngày pháp luật, 9/11, Luật, Nghị quyết, phổ biến, giáo dục, pháp luật390-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-2019-tuyen-truyen-cac-luat-nghi-quyet-va-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-trong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luaThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
326.00
121,000
0.00
121000
39,446,000
Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bình DươngTăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 tại tỉnh Bình Dương.

Theo đó, để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; tiếp tục tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và những nội dung đổi mới của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đến học sinh và cha, mẹ học sinh; phổ biến, quán triệt trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi; chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và tổ chức ôn tập cho học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi; hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả…

Các trường đại học phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo điều động nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm, đủ tiêu chuẩn tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; nghiêm túc triển khai tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường được cử tham gia vào các hoạt động của Kỳ thi, đặc biệt là đối với cán bộ tham gia coi, chấm thi; làm tốt công tác chuẩn bị, bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giám thị, giám khảo đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia trong các hoạt động của Kỳ thi THPT quốc gia…

Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức bảo vệ tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; chủ động xây dựng phương án phối hợp bảo vệ Kỳ thi từ khâu in sao đề thi, bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi, địa điểm chấm thi; đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian Kỳ thi diễn ra…

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn có đặt các Điểm thi đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; huy động người dân hỗ trợ bố trí nơi ăn, nghỉ cho thí sinh ở xa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự thi; tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự Kỳ thi…

Chỉ thị ​

5/6/2019 10:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKỳ thi, trung học phổ thông, quốc gia984-tang-cuong-chi-dao-cong-tac-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-nam-2019-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
470.00
121,000
0.00
121000
56,870,000
/PublishingImages/2019-05/Tin 13 - Cong tac thi THPT.mp3
Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 2014Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 2014
  
TTĐT - Ngày 19-12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3304/QĐ-UBND về "Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quý IV 2013 và năm 2014".
  
Theo đó, Kế hoạch Truyền thông gồm hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính - cải cách hành chính : xây dựng chuyên mục "Cải cách hành chỉnh - Kiểm soát thủ tục hành chính” sau các chương trình thời sự của Kênh truyền hình BTV, Đài Phát thanh Bình Dương và bổ sung thêm tít bài: "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" trên các ấn phẩm của Báo Bình Dương, các phương tiện truyền thông khác; Điều chỉnh giao diện Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; nâng cấp việc cập nhật và chức năng tìm kiếm thông tin về thủ tục hành chính trên Cổng/Trang tin điện tử (Website) của tỉnhxây dựng cơ chế thông tin phản hồi từ cơ sở; lồng ghép công tác truyền thông trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai các chương trình truyền thông cho cán bộ, công chức về các nội dung của hoạt động cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua các cuộc họp giao ban của sở, ngành.
 
Hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị gồm: thiết lập và hoàn thiện các hình thức tiếp nhận và phản hồi phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ- CP của Chính phủ trên Cổng/Trang tin điện tử của tỉnh, của địa phương; tuyên truyền, quảng bá các kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại các địa điểm giải quyết thủ tục hành chính, các hội thảo, hội nghị, giao ban sở ngành, báo chí, phỏng vấn, gửi thư. Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chi email của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - để cá nhân, tổ chức biết và phản ánh, kiến nghị; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương chủ trì tổ chức tối thiểu một cuộc thi tăng cường nhận biết về công tác cải cách hành chính, kiểm soảt thủ tục hành chính và những lợi ích của công tác này với công chúng. Kết hợp nhân rộng kinh nghiệm, điển hình tiên tiến (cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính) tại các sở, ngành và địa phương; phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp cùng tham gia giám sát hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn tại từng cấp chính quyền.
 
Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.
 
Mục đích truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thông tin đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức về hoạt động và kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với cải cách thủ tực hành chính; thu hút sự tham gia của cá nhân, tổ chức trong việc rà soát quy định, thủ tục hành chính và thực hiện quyền giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; xác định kết quả kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu quả, sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho cá nhân, tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
  
Hoài Hương
12/31/2013 4:58 AMĐã ban hànhTinXem chi tiết1001-Ke-hoach-truyen-thong-ve-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-2014Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3757/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nội dung tuyên truyền gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng; các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP; Quyết định số 225/QĐ-TTg; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch hàng năm; các văn bản của Trung ương và của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các Đài Truyền thanh cấp huyện, tạp chí, tập san chuyên ngành). Bên cạnh đó, củng cố, phát triển, mở rộng lực lượng tuyên truyền, trong đó đội ngũ công chức làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, đồng thời, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung lên Trang thông tin hành chính công, website/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền thông qua các tài liệu, tờ gấp, tập huấn, bồi dưỡng, đưa vào nội dung thi tuyển công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý và yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

2/14/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, tuyên truyền, cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn, tỉnh Bình Dương963-ke-hoach-tuyen-truyen-cai-cach-hanh-chinh-giai-doan-2016-2020-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình DươngTăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng CSDLQG về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin về dân cư nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư. Bên cạnh đó, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án; tiến hành rà soát, chỉnh sửa các văn bản liên quan đến công tác quản lý dân cư phục vụ ứng dụng hệ thống CSDLQG về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc, rút ra nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng CSDLQG về dân cư trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10/31/2017 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtcơ sở dữ liệu,  dân cư283-tang-cuong-phoi-hop-trien-khai-xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
285.00
121,000
0.50
121000
34,545,500
Thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nướcThẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nguồn vốn ngân sách nhà nước

TTĐT - ​UBND tỉnh chỉ đạo việc thẩm định các dự án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nguồn vốn ngân sách nhà nước.

​Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm định đối với các dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển và các hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết (trường hợp thiết kế một bước) đối với các dự án ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

Sở là đầu mối thẩm định các hoạt động đầu tư ứng dụng, thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Điều 51, Điều 52 Nghị định 73/2019/NĐ-CP; thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với các đề cương và dự toán chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND các cấp hoặc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại địa phương.

Đối với các hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu có mức kinh phí dưới 200 triệu đồng, các đơn vị sử dụng ngân sách lấy ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ trước khi phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Văn bản ​

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtThẩm định, dự án,  ứng dụng, công nghệ, thông tin, nguồn vốn, ngân sách, nhà nước927-tham-dinh-cac-du-an-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nguon-von-ngan-sach-nha-nuoThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
359.00
121,000
0.00
121000
0
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

TTĐT - ​UBND tỉnh thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm N​gày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Theo đó, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - y ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 27/7/2020.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh thật chu đáo, trang nghiêm và an toàn.

Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Thuận An tổ chức cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia lễ viếng cùng thời gian và địa điểm nêu trên.

Tại các huyện, thị xã, thành phố khác, thời gian viếng Nghĩa trang liệt sĩ do UBND huyện, thị xã bố trí.

Thông báo ​​​​

7/16/2020 6:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtNghĩa trang, Liệt sĩ, kỷ niệm, 73 năm, Thương binh, Liệt sĩ 851-vieng-nghia-trang-liet-si-nhan-ky-niem-73-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-1947-27-7-2020Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
185.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-07/tin 7- vieng nghia trang ls.mp3
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuât, công tác; quan tâm khen thưởng ở cơ sở, tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản...

Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. 

3/21/2017 3:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtUBND tỉnh Bình Dương, phát động, phong trào thi đua, thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, năm 2017, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X896-phat-dong-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2017Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.00
121,000
0.40
121000
48,400
Quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình DươngQuy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành văn bản​ về việc quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, trong khi chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, để phục vụ công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức, nâng ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn ngạch công chức tỉnh Bình Dương được thuận lợi, đáp ứng các yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương; chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ được quy đổi tương đương như sau:

Tiếng Anh:

Quyết định số 177/QĐ-TCBT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30/01/1993Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 02/12/2008Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm chứng chỉ của các đơn vị theo giới thiệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chứng chỉ EPT của Trường Đại học Thủ Dầu Một)
Trình độ ATrình độ A1Bậc 1
Trình độ BTrình độ A2Bậc 2
Trình độ CTrình độ B1Bậc 3
 Trình độ B2Bậc 4
 Trình độ C1Bậc 5
 Trình độ C2Bậc 6

 

Cấp độ (CEFR)IELTSTOEFLTOEICCambridge ExamBECBULATS
B14.5450 PBT 133   CBT   45   iBT450Preliminary PETBusiness Preliminary40
B25.5500   BPT 173   CBT   61   iBT600First     FCEBusines Vantage60

Một số ngôn ngữ thông dụng khác:

Cấp độ (CEFR)Tiếng NgaTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng TrungTiếng Nhật
A1TEU

DELF A1

TCF niveau 1

A1

HSK

cấp độ 1      

-
A2TBU

DELF A2

TCF niveau 2

A2

HSK

cấp độ 2    

JLPT N5
B1TRKI 1 

DELF B1

 TCF niveau 3

B1

ZD

HSK

cấp độ 3      

JLPT N4
B2TRKI 2 

DELF B2

 TCF niveau 4

B2

TestDaF level 4

HSK

cấp độ 4    

JLPT N3
C1TRKI 3

DELF C1

 TCF niveau 5

C1

TestDaF level 5

HSK

cấp độ 5    

JLPT N2
C2TRKI 4  

HSK

cấp độ 6    

JLPT N1

Đối với các chứng chỉ tin học đề nghị quy đổi tương đương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/9/2016 xác định các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để tạm thời phục vụ công tác tuyển dụng công chức, viên chức và nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Văn bản hướng dẫn quy đổi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, tin học này được áp dụng đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành văn bản pháp lý để tổ chức, đào tạo và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn quy định.​

7/17/2018 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtchứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng nhận ngoại ngữ, chứng nhận tin học, quy đổi609-quy-doi-chung-chi-chung-nhan-ngoai-ngu-tin-hoc-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
535.00
121,000
0.00
121000
64,735,000
Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

​TTĐT - UBND tỉnh thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục và đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, các trường đại học; theo dõi và quản lý nhà nước đối với Trường Chính trị tỉnh. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thành phố Dĩ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; thông tin truyền thông, bưu chính, viễn thông, phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; vốn phi Chính phủ nước ngoài (NGOs).

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; theo dõi và quản lý nhà nước đối với Bưu điện tỉnh, Viễn thông Bình Dương. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Theo dõi thị xã Tân Uyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Bảo hiểm xã hội; lao động, thương binh và xã hội; văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình; tôn giáo, dân tộc; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền.

Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.​

Thông báo​

7/6/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtĐiều chỉnh, bổ sung, nhiệm vụ, công tác, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Bình Dương, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021126-dieu-chinh-bo-sung-nhiem-vu-cong-tac-cua-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-tinh-binh-duong-khoa-ix-nhiem-ky-2016-202Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
510.00
121,000
0.00
121000
0
Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2017Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2017

TTĐT -  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3574/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương năm 2017.

Cụ thể, tổ chức bồi dưỡng theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg cho khoảng 620 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Nông dân cấp xã, công chức Tài chính kế toán, Xây dựng cấp xã…; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, văn hóa công sở cho khoảng 1.490 học viên; bồi dưỡng quản lý nhà nước các ngạch cho khoảng 610 học viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho khoảng 240 học viên.

Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, lập hồ sơ công việc, triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, quy định mới về công tác thi đua khen thưởng… cho khoảng 2.050 học viên. Đồng thời, thực hiện đào tạo các Chương trình, Đề án, Kế hoạch do UBND tỉnh phê duyệt (nếu có).

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các sở, ngành, các cơ sở đào tạo và các cơ quan, đơn vị, liên quan triển khai kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

1/4/2017 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Bình Dương, năm 201714-phe-duyet-ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tinh-binh-duong-nam-201Thông tin chỉ đạo, điều hànhFalsePhương Chi
0.30
121,000
0.30
121000
72,600
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Bình DươngKế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Bình Dương

​TTĐT - Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ t​​​hông (THPT) năm 2020 ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ THPT năm 2020 tại tỉnh Bình Dương.

 

Kỳ thi THPT năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 09/8/2020 đến 10/8/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) tỉnh Bình Dương chủ trì Cụm thi số 44 với tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 11.416 thí sinh. Trong đó có 1.230 thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp là 1230; 9.753 thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp và thi tuyển sinh và  433 thí sinh đăng ký chỉ thi tuyển sinh.

Sở GDĐT tỉnh Bình Dương tổ chức 21 Điểm thi. Trong đó, 17 Điểm thi đặt tại các trường THPT ở các huyện, thị xã, thành phố, 03 Điểm thi đặt tại các trường trung học cơ sở và 01 Điểm thi đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Dầu Tiếng.

Sở GDĐT tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến mục đích, yêu cầu, hướng dẫn thực hiện Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Kỳ thi nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh đảm bảo sự thống nhất và đồng thuận của xã hội. Tiếp tục tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, động viên học sinh tự tin, trung thực trong quá trình tham gia dự thi. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia để học sinh và cha, mẹ học sinh được rõ.

Sở GDĐT, các sở ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch cụ thể; có phương án xử lý kịp thời khắc phục những tình huống có thể xảy ra; lập dự trù kinh phí thực hiện; ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các công việc; cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn bị về con người tham gia tổ chức Hội đồng thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định; đảm bảo có đủ nguồn điện và có phương án dự phòng đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng thi nhất là tại địa điểm in sao đề thi, Điểm thi, nơi tổ chức chấm thi; chống ùn tắc giao thông; các Điểm thi phải có tường rào bao quanh; có phương án đề phòng thiên tai, hỏa hoạn; hỗ trợ nơi nghỉ cho thí sinh ở xa, đường đến địa điểm thi, làm thủ tục đăng ký dự thi; đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với quy định và thực tiễn của địa phương​​.

Kế hoạch ​​

7/30/2020 11:00 AMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKỳ thi, tốt nghiệp, trung học, phổ thông461-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2020-tai-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
514.00
121,000
0.00
121000
0
Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình DươngPhương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này thay thế Quyết định số 3285/QĐ-UBND ngày 15/5 /2015 về việc ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

​Theo đó, tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và "ba sẵn sàng" (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả). Huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai có thể gây ra, góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn được phân công, chủ động xây dựng phương án ứng phó để làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó thiên tai ở cấp cao hơn nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể do thiên tai gây ra. Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra. Bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh Quốc gia, phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn được phân công, đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt. Bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai.

Quyết định​ 

 

7/9/2020 4:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtPhương án, ứng phó, thiên tai, cấp độ, rủi ro, thiên tai995-phuong-an-ung-pho-thien-tai-theo-cac-cap-do-rui-ro-thien-tai-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
371.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Dương Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc" trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu giai đoạn năm 2020 – 2025, triển khai áp dụng 100% các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế về truy xuất nguồn gốc và tài liệu hướng dẫn áp dụng đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa như nông lâm thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, các sản phẩm, hàng hóa ưu tiên phát triển của tỉnh, triển khai thí điểm xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc tại 05 đơn vị; ít nhất 30% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch tại tỉnh Bình Dương có hệ thống truy xuất nguồn gốc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp trong nước và quốc tế…

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc; quảng bá và nâng cao nhận thức về sự cấp thiết, lợi ích của truy xuất nguồn gốc, nội dung của Đề án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thông tư quản lý mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc thông qua các hội nghị, hội thảo, Trang thông tin điện tử, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương và các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các đơn vị có liên quan tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hoạt động truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh có nhu cầu xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh; giúp các các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ về lợi ích của việc minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc để đảm bảo các giải pháp truy xuất nguồn gốc kết nối với cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia và được chấp nhận ở các thị trường xuất khẩu mục tiêu.

Bên cạnh đó, xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân áp dụng, cung ứng dịch vụ, tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có thể đầu tư xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc; vận động, hướng dẫn các các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh triên khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; tăng cường xã hội hóa và tận dụng các nguồn lực trong việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc.​

Kế hoạch ​​

7/16/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtTriển khai, áp dụng, quản lý, hệ thống, truy xuất, nguồn gốc 273-trien-khai-ap-dung-va-quan-ly-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-tren-dia-ban-tinh-binh-duongThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
616.00
121,000
0.00
121000
0
Triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình DươngTriển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch tổ chức phát động Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" trên các kênh thông tin truyền thông. Đẩy mạnh công tác truyền thông du lịch trên các phương tiện truyền thông, thông tin rộng rãi về mức độ an toàn, sn sàng thu hút khách du lịch; đồng thời hướng dẫn các quy định về đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch, khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương. Thông báo về việc miễn lệ phí tham quan tại các điểm đến di tích và danh thắng của tỉnh đến với doanh nghiệp lữ hành, du khách trong và ngoài tỉnh. Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp liên quan du lịch ​​trên địa bàn tỉnh tham gia; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng. Cùng với đó, thực hiện chương trình kích cầu du lịch, tập trung khai thác thị trường nội địa gồm khách du lịch nội tỉnh và các tỉnh thành khác (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long) từ tháng 6 đến hết tháng 12/2020 trên toàn tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, làng nghề truyền thống trong tỉnh tổ chức tham gia quảng bá du lịch Bình Dương nhân các sự kiện diễn ra trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới như: Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2020), Liên hoan ẩm thực Bình Dương lần thứ III/2020, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE- HCM 2020, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia cần Thơ 2020 và một số sự kiện khác.

Kế hoạch ​​

7/6/2020 5:05 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtViệt Nam, du lịch 515-trien-khai-chuong-trinh-nguoi-viet-nam-di-du-lich-viet-nam-tren-dia-ban-tinh-binh-duonThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseĐoan Trang
405.00
121,000
0.00
121000
0
/PublishingImages/2020-07/tin 7- Chương trình du lich Viet Nam.mp3
Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V. ​

Mục tiêu Kế hoạch là tổng kết 05 năm (2015-2020) triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh, đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được của phong trào thi đua yêu nước và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân là anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp nhân dân.

Dự kiến tổ chức Đại hội trong quý III/2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Số lượng đại biểu khoảng 600 người.

Chủ đề Đại hội: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Nội dung chương trình Đại hội: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025; báo cáo tham luận và giao lưu với các điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch​

 

 

 

 

​ 

4/15/2020 5:00 PMĐã ban hànhTinXem chi tiếtKế hoạch, Đại hội ,Thi đua yêu nước,  Bình Dương, lần thứ V 361-ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-binh-duong-lan-thu-vThông tin chỉ đạo, điều hànhFalseYến Nhi
316.00
121,000
0.00
121000
0
1 - 30Next