đất đai
 

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ​cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).