Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2017.

 
 

TTTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND quy định quản lý các hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017.

 
 

TTĐT - Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021​ được UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 và thay thế Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - Sở Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo một số điểm mới cần lưu ý trong vi phạm và xử phạt lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhằm giúp tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin, thực hiện đúng quy định của pháp luật để tránh bị xử phạt.

 
 

TTĐT - Ngày 17/2/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực từ ngày 03/3/2017 và thay thế Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc “Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/03/2017 và thay thế Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - Trong quá trình xem xét mô hình phát triển kinh tế- xã hội bền vững thích hợp cho khu vực Bình Dương, sau hơn một năm nỗ lực, chuẩn bị với nhiều sự kiện diễn ra nhằm tìm hiểu và đánh giá về các mô hình thành phố thông minh, đô thị thông minh trong khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp –TNHH Một thành viên Becamex IDC, UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức phê duyệt Đề án “Thành phố thông minh Bình Dương”.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Phụ lục mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017.