Thông tin tuyên truyền
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 về việc quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017, bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 về Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 về Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2017 và thay thế Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT- UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

 
 

​TTĐT - Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 với chủ đề “Tốc độ”.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 về quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.

 
 

TTĐT - ​Chiều 26-4, ông Mai Hùng Dũng -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì họp phiên đầu tiên của Ban Điều hành Thành phố thông minh Bình Dương năm 2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2017.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về đơn giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh.

 
 

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2017.